• Jason Leshikar

WOD 2/16/16 - Quatro


20 Min AMRAP:

10 HSPU 20 DL (50%) 30 Box Jumps (24/20) 40 DU


2 views

Copyright 2016  Thirty Six North Athletics, LLC.