• Jason Leshikar

WOD 4/11/16 - Run Back to Bar


Weightlifting:

Back Squat (1/3/5 RM)

WOD:

200m Run 9 Back Squats (50%) 9 T2B 400m Run 15 Back Squats 15 T2B 800m Run 21 Back Squats 21 T2B


0 views

Copyright 2016  Thirty Six North Athletics, LLC.