• Jason Leshikar

WOD 6/23/16 - 5k Day


WOD:

5k Run (Time)

Cash Out:

Push-ups (2 Min AMRAP)


12 views

Copyright 2016  Thirty Six North Athletics, LLC.