• Jason Leshikar

WOD 9/15/16 - DL Triplet


800m Run 30 DL (50%) 30 T2B 400m Run 20 DL (60%) 20 T2B 200m Run 10 DL (70%) 10 T2B


1 view

Copyright 2016  Thirty Six North Athletics, LLC.